Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky videoportálu hp-video.cz platné od 1.4.2020

 

 

 

1.  

Dodavatel

Pavel Husník

L. Hosáka 1004/19

Ostrava Bělský – Les 700 30

IČ:66922470

DIČ: 6403310067

 

2.    Základní ustanovení

Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) internetového videoportálu hp-video.cz, provozovatel Pavel Husník L. hosáka 1004/19, Ostrava – Bělský les, PSČ: 70030 (dále jen „provozovatel“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s užíváním služeb internetového videoportálu hp-video.cz uzavírané mezi provozovatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „uživatel“) prostřednictvím internetového videoportálu na adrese  www.hp-video.cz (dále jen „webová stránka“).

Videoportál hp-video.cz nabízí záznamy pořadů, přímé přenosy a záznamy videí se zpoplatněným přístupem pro shlédnutí (pay per view dále jen „PPV“) dle ceny vstupenky u každého přímého přenosu nebo videa. Vybrané přímé přenosy a nabízené videa jsou zdarma.

 

3.     Uživatelský účet

Registrace pro uživatele není nutná, Platbu za služby PPV je možné provést přes platební bránu.

Všechny platby jsou realizované v českých korunách a cena je uvedena včetně DPH.

 

4.     Ochrana osobních údajů

Provozovatel se zavazuje, že informace, které o sobě zákazník případně uvedl, neposkytne třetí osobě. Bez souhlasu zákazníka nebudou zpracovávané záznamy včetně jejich částí poskytnuty třetí osobě a nebudou nijak zveřejněny.

 

5.     Služba a její rozsah

Provozovatel nabízí přímé přenosy a záznamy videí, jak zpoplatněné, tak volně přístupné zdarma. U zpoplatněných videí je uvedena jak cena v českých korunách tak případný  přístup přes heslo. 

Provozovatel nenese zodpovědnost za výpadky elektřiny, internetu, nebo dalších subdodavatelských služeb jako je například CDN.

Provozovatel nenese odpovědnost za případné škody, vzniklé užíváním videoportálu hp-video.cz, neručí za prezentovaný obsah webových stránek třetích subjektů využívajících iframe hp-video.cz, ani za jiný obsah a data vložená, či nahrána jinými subjekty.

V případě uložených videí dodaných poskytovatelem je provozovatel pouze distributorem videosignálu a tedy za kvalitu videosignálu nenese žádnou zodpovědnost.

Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za škody způsobené nekompatibilním SW nebo HW na straně uživatele, včetně nedostatečně rychlého připojení k internetu, či jiných skutečností bránících plynulému sledování videa.

Je výslovně zakázáno cokoliv kopírovat, stahovat, sdílet nebo provozovat neoficiální aktivity s videoportálem hp-video.cz bez písemného souhlasu provozovatele.

Sledování přímého přenosu a sledování poskytnutých videí a záznamů přenosů nesmí být použito k veřejné produkci, nesmí být snímána obrazovka zařízení určeného k přehrávání a nesmí být využito informaci pro další média (sportovní zpravodajství, sázkové kanceláře a další) a to jak celku tak ani jeho části.

V případě zjištění jakéhokoliv takovéhoto využití bude plátce vstupenky v rámci neoprávněného užití sankcionován blokací vysílání a vystavuje se možnému trestnímu stíhání pro porušení autorských práv majitelů, včetně finančního prospěchu z neoprávněného obohacení.

 

6.    Reklamace

Nárok na reklamaci vstupenky vzniká v případě, že uživatel nemohl shlédnout více jak polovinu času online video přenosu, vyjma podmínek popsaných v bodě 5.

Reklamaci je možno odeslat emailem husnik@hp-video.cz  

 

7.    Závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo jednostranně změnit nabízené služby bez předchozího oznámení uživateli. Veškeré změny služeb a aktuální platné VOP jsou zveřejněny na adrese www.hp-video.cz

Provozovatel je oprávněn ukončit poskytování služeb uživateli v případě porušení VOP.

Pokud vztah související s užitím webové stránky obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li  některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

 

V Ostravě dne 1.4.2020